måndag 28 juli 2008

Tankar och infall. Af Ola Hansson


Följande urval av Ola Hanssons "Tankar och infall" publicerades i Nornan 1907, s. 89 ff.:

Att se en mänsklig apa bete sig spirituellt, är en af de ohyggligaste upplefvelser jag haft.

*

Mannens förhållande till kvinnan består ofta däri, att han först ställer henne på en piedestal för att bakefter prygla henne ned ifrån den igen.

*

De allmänna s. k. människokännarne röja sig vanligtvis som mycket dåliga musikanter, när de vilja taga finare och sprödare mänskliga instrument i sin hand.

*

Till mig talade ingen lärare och ingen uppfostrare så insiktsfullt och så välgörande som den landskapliga naturen.

*

Aldrig trifs den konstnärligt skapande förmögenheten så illa som uti tider då stora motsatser stöta samman. Det finns ingen plats mer för den, när lifvets hela organiska mångfald tränges tillhopa, tillspetsar sig och hårdnar i ett par tre bildningar. Det dogmatiskt förstenade och ofördragsamma antingen-eller af den politiska, sociala och finansiella kampen, hvilken blott känner tveggehanda: sig själf och motståndaren, och som blott erkänner ett enda: sig själf, sönderklämmer och stryper den skapande fantasien, beröfvar densamma andedräkten, rörelsefriheten och en mark att stå på. Konstnärens skapande fantasi är en lek midt i det brokiga vimlet af människonaturer och människoöden; den är också fågelperspektivet från de luftiga och ljusa höjder, dit inga ben klättra upp, och det stilla, hvilande ljuset nere i tillvarons skummaste djup; men mot de hårda kanterna af oorganisk förenkling och förstelning brister den och förblöder. Den är till sitt väsen hårdhetens motsats: den är själfva det mjuka protoplasmat, hvarur en gång allt lif sprang fram; den formar sig själf och hela sin värld inifrån; att vilja forma den utifrån, tvinga den in i vissa former, är en omening. Därför vantrift den i de stora brytningstiderna, i hvilka allt är trångpass och anspänning; äfven den för dylika epoker egendomliga rörligheten utgör en fullständig motsats till den slags rörlighet, i hvilken den skapande fantasien trifs och yttrar sig. Den är hvilan och stillheten; hvarje mekanisk skakning grumlar den; den behöfver ro, på det att den spegelbild, som benämnes konstverk, må kunna uppstå och bli stående, klar i linje och klar i färg.

*

En dikterisk landvinning, t. ex. ett par prosasidor af J. P. Jakobsen, uppväger fullt ut en politisk eller social landvinning, afskaffandet af ett missbruk eller genomförandet af en reform.

*

Bismarcks kultursmak: gåsflott med tysk sekt.

*

Det outhärdligaste människoslaget är den fanatiske pedanten.

*

Det finns en melancholia, en själens gråvädersstämning, som utgör det ofruktbaraste af alla själstillstånd: den torra, öde, tomma, slöa, gnagande spleen. Men det finns också en annan melancholia, en själens gråvädersstämning, hvilken är fylld med nytt, svällande lif och fruktbar som en varm och stilla regndag på försommaren, då allting gror och sväller, löser sig och hvilar, blommar och doftar. Diktaren känner dem bägge två - som sin förbannelse och sin välsignelse.

lördag 19 juli 2008

Litteratur om Ola Hansson

För att underlätta för personer som vill läsa in sig på Ola Hansson presenteras här en lista på intressant litteratur om Ola Hansson:

Ahlund, Claes, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa (Uppsala 1994)


Ahlström, Gunnar, Det moderna genombrottet i Nordens litteratur (Stockholm 1947)

Ahlström, Stellan, Ola Hansson (Stockholm 1958)

Andersen, Per Thomas, Dekadanse i nordisk litteratur 1880-1900 (diss. Oslo 1992)

Borland, Harold H., Nietzsche's influence on Swedish literature : with special reference
to Strindberg, Ola Hansson, Heidenstam and Fröding (Göteborg 1956)

Brantly, Susan, The life and writings of Laura Marholm (Basel 1991)

Ekelund, Erik, Ola Hanssons ungdomsdiktning (diss. Helsingfors 1930)

Espmark, Kjell, Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi (Stockholm 1977)

Fuchs, Robert, Ola Hansson - Antisemitismus und Kritik an der Moderne : das geistige
Klima im deutschen Kaiserreich um die Jahrhundertwende (Berlin 1997)

Hedén, Erik, Eros och Polemos : litterära hyllnings- och stridsartiklar (Stockholm 1916)

Holm, Ingvar, Ola Hansson : en studie i åttitalsromantik (diss. Lund 1957)

Hume, David Raymond, The German literary achievements of Ola Hansson 1888-1893 (Diss. Lexington, Kentucky 1972)

Jager, Benedikt, Sollizitation und Sehnsucht nach Parusie : literarischer Diskurs in
Skandinavien zwischen 1880 und 1900 (Frankfurt am Main 1998)

Klim, George, Stanislaw Przybyszewski : Leben, Werk und Weltanschauung im Rahmen
der deutschen Literatur der Jahrhundertwende : Biographie (Paderborn 1992)

Knudsen, Jørgen, ”Påny på mit vaesens højde : slaget for Nietzsche. Ola Hanssons smarte nummer”, Georg Brandes. Symbolet og manden. Bd 2. (Köpenhamn 1994), s. 364-377.


Levander, Hans, Sensitiva amorosa. Ola Hanssons ungdomsverk och dess betydelse för
åttiotalets litterära brytningar (diss. Stockholm 1944)

Linde, Ulf, ”Mullens outsider”, Ola Hansson, Lyrik och essäer (Stockholm 1997)

Lundevall, Karl-Erik, Från åttital till nittital. Om åttitalslitteraturen och Heidenstams debut och program (diss. Stockholm 1953)

Luthersson, Peter, Modernism och individualitet. En studie i den litterära modernismens
kvalitativa egenart (Stockholm/Lund 1986)

Luthersson, Peter, Svensk litterär modernism. En stridsstudie (Stockholm 2002)

Meidal, Björn, ”Ola Hansson and August Strindberg”, Poe abroad : influence,
reputation, affinities, Red. Lois Davis Vines (Iowa City 1999), s. 183-188.

Månesköld-Öberg, Inger, Att spegla tiden - eller forma den : Ola Hanssons introduktion
av nordisk litteratur i Tyskland 1889-1895 (diss. Göteborg 1984)

Månesköld-Öberg, Inger, Ola Hanssons livsdikt : om mottagandet i Sverige och det sena
författarskapet (Stockholm 1998)

Månesköld-Öberg, Inger, Ola Hanssons Rustgården : en analys litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg 1993)


Niemirowski, Wienczyslaw A., Der Schriftsteller Ola Hansson in Berlin 1890-1893 :
Untersuchungen zu literarischen Wechselwirkungen zwischen Skandinavien und Deutschland (Lublin 2000)

Nilsson, Helena, ”Det ’smittsamma’ och innerliga landskapet : med särskild hänsyn till Gustaf-Otto Adelborg och Ola Hansson”, International Association for Scandinavian Studies. Study conference (22 : Torshavn : 1998), Nordisk litteratur og mentalitet : foredrag fra den 22. studiekongres i International Association for Scandinavian studies (IASS) arrangeret af Føroyamálsdeild, Fróðskaparsetur Føroya, Faerøernes universitet 3.-9. august 1998, Red. Malan Marnersdottir och Jens Cramer (2000) s. 390-396.


Nylander, Lars, Prosadikt och modernitet. Prosadikt som gränsföreteelse i europeisk
litteratur, med särskild inriktning på Skandinavien 1880-1910 (diss. Umeå, Stockholm/Stehag 1990)

Nyman, Alf, Begreppet lyrisk erfarenhet : kunskapsteoretiska och estetiskt-psykologiska
studier i symbolistisk och realistisk diktning (Lund 1958)

Przybyszewski, Stanislaw, Zur Psychologie des Individuums, bd II: Ola Hansson (Berlin 1892)

Schmidt, Povl, ” Øjeerotiske spejlbilleder : Ola Hanssons Sensitiva amorosa”, Uvisse forvandlinger (Odense 1994) s. 105-139.

Shachar, Nathan, Blodseld och nordisk längtan. Oscar Levertin och hans tid (Stockholm 2006)


Sjöblad, Christina, Baudelaires väg till Sverige. Presentation, mottagande och litterära miljöer 1855-1917 (diss. Lund 1975)

Sjöblad, Christina (red.), Blick och rum hos sekelslutets flanörer : Laura Marholm och Ola Hansson (Lund 1996)

Sprengel, Peter, ”’Entgleisungen’ in Hauptmanns Nachlaa : zur Thematisierung weiblicher Sexualität bei Ola Hansson und Laura Marholm”, Orbis litterarum 47 (1992):1, s. 31-51.

Strindberg, August och Hansson, Ola, August Strindbergs och Ola Hanssons brevväxling
1888-1892 (Stockholm 1938)

Vendelfelt, Erik, Den unge Bengt Lidforss. En biografisk studie med särskild hänsyn till
hans litterära utveckling (diss. Lund 1962)

Werin, Algot, “Ola Hansson”, Ord och Bild (1926)

Widell, Arne, Ola Hansson i Tyskland : en studie i hans liv och diktning åren 1890-1893 (diss. Uppsala 1979)

Witt-Brattström, Ebba, Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm (Stockholm 2007)

Österling, Anders, Ola Hansson : minnesteckning (Stockholm 1966)

Ola Hansson-sällskapet grundat!


På en tillställning i Stockholm den 8 februari 2008 medverkade ett flertal litterärt intresserade personer. Tillsammans diskuterades bland annat diverse litterära sällskap och framåt småtimmarna blev det en upprörd stämning då det blev allmänt känt att inget sällskap företräder poeten, författaren och kritikern Ola Hansson (1860-1925).

Följande personer tog i hand på att skapa det sällskap vars existens härmed offentliggörs i form av en blogg:

* David Almer (Lund)
* Therese Bohman (Göteborg)
* Helena Dahlgren (Stockholm)

Tanken är att bidra till att Ola Hanssons liv och författarskap skall bli uppmärksammat i föreläsningsform och i tryck, hans födelsehem, minnessten och gravvård skyddas etc. Stadgar och specificerade mål för sällskapet kommer primärt att offentliggöras här på bloggen, och om Du som läser detta vill bidra till sällskapet, påverka eller bara bli medlem kan Du e-posta till ola.hansson.sallskapet@gmail.com .