lördag 19 juli 2008

Litteratur om Ola Hansson

För att underlätta för personer som vill läsa in sig på Ola Hansson presenteras här en lista på intressant litteratur om Ola Hansson:

Ahlund, Claes, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa (Uppsala 1994)


Ahlström, Gunnar, Det moderna genombrottet i Nordens litteratur (Stockholm 1947)

Ahlström, Stellan, Ola Hansson (Stockholm 1958)

Andersen, Per Thomas, Dekadanse i nordisk litteratur 1880-1900 (diss. Oslo 1992)

Borland, Harold H., Nietzsche's influence on Swedish literature : with special reference
to Strindberg, Ola Hansson, Heidenstam and Fröding (Göteborg 1956)

Brantly, Susan, The life and writings of Laura Marholm (Basel 1991)

Ekelund, Erik, Ola Hanssons ungdomsdiktning (diss. Helsingfors 1930)

Espmark, Kjell, Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi (Stockholm 1977)

Fuchs, Robert, Ola Hansson - Antisemitismus und Kritik an der Moderne : das geistige
Klima im deutschen Kaiserreich um die Jahrhundertwende (Berlin 1997)

Hedén, Erik, Eros och Polemos : litterära hyllnings- och stridsartiklar (Stockholm 1916)

Holm, Ingvar, Ola Hansson : en studie i åttitalsromantik (diss. Lund 1957)

Hume, David Raymond, The German literary achievements of Ola Hansson 1888-1893 (Diss. Lexington, Kentucky 1972)

Jager, Benedikt, Sollizitation und Sehnsucht nach Parusie : literarischer Diskurs in
Skandinavien zwischen 1880 und 1900 (Frankfurt am Main 1998)

Klim, George, Stanislaw Przybyszewski : Leben, Werk und Weltanschauung im Rahmen
der deutschen Literatur der Jahrhundertwende : Biographie (Paderborn 1992)

Knudsen, Jørgen, ”Påny på mit vaesens højde : slaget for Nietzsche. Ola Hanssons smarte nummer”, Georg Brandes. Symbolet og manden. Bd 2. (Köpenhamn 1994), s. 364-377.


Levander, Hans, Sensitiva amorosa. Ola Hanssons ungdomsverk och dess betydelse för
åttiotalets litterära brytningar (diss. Stockholm 1944)

Linde, Ulf, ”Mullens outsider”, Ola Hansson, Lyrik och essäer (Stockholm 1997)

Lundevall, Karl-Erik, Från åttital till nittital. Om åttitalslitteraturen och Heidenstams debut och program (diss. Stockholm 1953)

Luthersson, Peter, Modernism och individualitet. En studie i den litterära modernismens
kvalitativa egenart (Stockholm/Lund 1986)

Luthersson, Peter, Svensk litterär modernism. En stridsstudie (Stockholm 2002)

Meidal, Björn, ”Ola Hansson and August Strindberg”, Poe abroad : influence,
reputation, affinities, Red. Lois Davis Vines (Iowa City 1999), s. 183-188.

Månesköld-Öberg, Inger, Att spegla tiden - eller forma den : Ola Hanssons introduktion
av nordisk litteratur i Tyskland 1889-1895 (diss. Göteborg 1984)

Månesköld-Öberg, Inger, Ola Hanssons livsdikt : om mottagandet i Sverige och det sena
författarskapet (Stockholm 1998)

Månesköld-Öberg, Inger, Ola Hanssons Rustgården : en analys litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg 1993)


Niemirowski, Wienczyslaw A., Der Schriftsteller Ola Hansson in Berlin 1890-1893 :
Untersuchungen zu literarischen Wechselwirkungen zwischen Skandinavien und Deutschland (Lublin 2000)

Nilsson, Helena, ”Det ’smittsamma’ och innerliga landskapet : med särskild hänsyn till Gustaf-Otto Adelborg och Ola Hansson”, International Association for Scandinavian Studies. Study conference (22 : Torshavn : 1998), Nordisk litteratur og mentalitet : foredrag fra den 22. studiekongres i International Association for Scandinavian studies (IASS) arrangeret af Føroyamálsdeild, Fróðskaparsetur Føroya, Faerøernes universitet 3.-9. august 1998, Red. Malan Marnersdottir och Jens Cramer (2000) s. 390-396.


Nylander, Lars, Prosadikt och modernitet. Prosadikt som gränsföreteelse i europeisk
litteratur, med särskild inriktning på Skandinavien 1880-1910 (diss. Umeå, Stockholm/Stehag 1990)

Nyman, Alf, Begreppet lyrisk erfarenhet : kunskapsteoretiska och estetiskt-psykologiska
studier i symbolistisk och realistisk diktning (Lund 1958)

Przybyszewski, Stanislaw, Zur Psychologie des Individuums, bd II: Ola Hansson (Berlin 1892)

Schmidt, Povl, ” Øjeerotiske spejlbilleder : Ola Hanssons Sensitiva amorosa”, Uvisse forvandlinger (Odense 1994) s. 105-139.

Shachar, Nathan, Blodseld och nordisk längtan. Oscar Levertin och hans tid (Stockholm 2006)


Sjöblad, Christina, Baudelaires väg till Sverige. Presentation, mottagande och litterära miljöer 1855-1917 (diss. Lund 1975)

Sjöblad, Christina (red.), Blick och rum hos sekelslutets flanörer : Laura Marholm och Ola Hansson (Lund 1996)

Sprengel, Peter, ”’Entgleisungen’ in Hauptmanns Nachlaa : zur Thematisierung weiblicher Sexualität bei Ola Hansson und Laura Marholm”, Orbis litterarum 47 (1992):1, s. 31-51.

Strindberg, August och Hansson, Ola, August Strindbergs och Ola Hanssons brevväxling
1888-1892 (Stockholm 1938)

Vendelfelt, Erik, Den unge Bengt Lidforss. En biografisk studie med särskild hänsyn till
hans litterära utveckling (diss. Lund 1962)

Werin, Algot, “Ola Hansson”, Ord och Bild (1926)

Widell, Arne, Ola Hansson i Tyskland : en studie i hans liv och diktning åren 1890-1893 (diss. Uppsala 1979)

Witt-Brattström, Ebba, Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm (Stockholm 2007)

Österling, Anders, Ola Hansson : minnesteckning (Stockholm 1966)

1 kommentar:

Anonym sa...

Alla tiders. Jag har själv Svenska Akademiens volym och Österlings häfte, olästa, i bokhyllan. Fast nog tycker jag Ekelund är intressantare...

Apropå det, som supplement till litteraturlistan kan rekommenderas kapitlet "Ola Hansson" i Algot Werins Ekelundbiografi (vol. 1, 1960, s. 274-85).